شرکت عمران  شهر جدید بهارستان
فروش استثنايي زمينهاي مسكوني، مسكوني ويژه، تجاري و...

 

                                                                                  به نام خدا

آگهي مزايده عمومي فروش شماره 07/97

  شركت عمران شهر جديد بهارستان در نظر دارد تعداد محدودي از زمينهاي مسكوني ، مسكوني ويژه ، تجاري ، خدماتي ، درماني، ورزشي ، آموزشي ، فرهنگي و واحدهاي تجاري ساخته شده خود را از طريق  فراخوان عمومي فروش به صورت نقد و  نقد و اقساط به شرح مذكور و با جزييات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir ) و با شماره مزايده 200971352000003 به صورت الكترونيكي به فروش برساند:

*زمان انتشار در سامانه :16/4/97 ساعت  9 صبح.

*مهلت دريافت اسناد مزايده از سامانه :28/4/97 تا ساعت 19

*تاريخ بازديد فقط براي واحدهاي تجاري ساخته شده از 20/4/97 لغايت 6/5/97 روزهاي زوج (شنبه، دوشنبه ، چهارشنبه ) ساعت 9 صبح مي باشد .

*آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت در سامانه : 6/5/97 ساعت 19

*زمان بازگشايي : 7/5/97 ساعت 10 صبح ( تحويل فيش سپرده شركت در مزايده در زمان بازگشايي توسط شركت كننده يا نماينده قانوني وي الزامي است).

*زمان اعلام به برنده : 8/5/97

·        حضور متقاضي در كميسيون بازگشايي بلامانع است.

·        پايگاه اينترنتي: www.bnt.ir

·        كانال اجتماعي شركت (سروش): bnt.ir@

 

                                                                                        شركت عمران شهرجديد  بهارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر:
1397/04/17
تعداد بازدید:
167
آدرس اصفهان، شهر بهارستان، انتهاي بلوار اميركبير، شركت عمران شهر جديد بهارستان
تلفن 96-36803090-031
پست الكترونيك info@bnt.ir
Powered by DorsaPortal